Výzva pro malé a střední podniky v cestovním ruchu

Výzva k předkládání návrhů zaměřená na podporu malých a středních podniků v oblasti cestovního ruchu prostřednictvím zlepšení jejich digitální vyspělosti, dovedností a kapacit. Cílem DIGITOUR výzvy k předkládání návrhů je:

 • podporovat malé a střední podniky v oblasti cestovního ruchu prostřednictvím podpory zvyšování kvalifikace, budování kapacit a spolupráce;
 • podpořit spolupráci mezi malými a středními podniky v oblasti cestovního ruchu a aktéry digitálního ekosystému;
 • poskytovat průběžnou mentorskou a výukovou podporu vybraným malým a středním podnikům;
 • podporovat vytváření sítí na evropské úrovni tím, že malým a středním podnikům nabídne přístup k mezinárodním platformám a sítím pro spolupráci.

Celkový rozpočet činí 480 000,00 EUR. Částka 100 000,00 EUR je určena k financování schémata voucher1 a 380 000,00 EUR na schéma voucher 2.

Cílem projektu DIGITOUR je podpořit odvětví cestovního ruchu tím, že se zvýší znalosti malých a středních podniků o digitálních nástrojích a podpoří inovativní nápady malých a středních podniků na digitální řešení s cílem zlepšit jejich nabídku a podpořit meziodvětvová a přeshraniční partnerství mezi malými a středními podniky v odvětví cestovního ruchu, příslušnými zúčastněnými stranami a technologiemi.

K dispozici jsou následující možnosti:

Voucher1 – 1000 EUR

Voucher2- 20000 EUR

 

KDY

Voucher 1

 • Uzávěrka výzvy: 31. března 2023
 • Doba pro vyhodnocení: jeden měsíc
 • Doba trvání projektů: 6 měsíců. Činnosti budou ukončeny do 31. října 2023.

Voucher 2

 • Uzávěrka výzvy: 30. listopadu 2022
 • Doba pro vyhodnocení: jeden měsíc

Doba trvání projektů: 11 měsíců. Činnosti budou ukončeny do 30. listopadu 2023.

 

KTO

Malé a střední podniky (MSP) v odvětví cestovního ruchu mohou žádat o finanční a nefinanční podporu z programu. Společnosti, žadatelé, musí splňovat následující kritéria:

– Provozování ekonomické činnosti související s cestovním ruchem:

 • I5510: Hotely a podobná ubytování
 • I5520: Rekreační a jiné krátkodobé ubytování
 • I5530: Kempy, parkoviště pro rekreační vozidla a parkoviště pro přívěsy
 • N79: Cestovní agentury, cestovní kanceláře a jiné rezervační a související činnosti

– Stáří společnosti musí být doloženo podobu nejméně dvou účetních období, což je třeba prokázat výpisem z obchodního rejstříku nebo zápisem do živnostenského rejstříku;

– Být malým nebo středním podnikem (MSP) podle doporučení EU 2003/361;

– Mít sídlo v členském státě EU nebo ve třetí zemi, která se účastní programu COSME.

 

Voucher 1

Je určen pro jednotlivé malé a střední podniky v cestovním ruchu s nízkou úrovní digitální vyspělosti, které mají sídlo v jedné z partnerských zemí projektu DIGITOUR.

Voucher 2

Konsorcia musí být tvořena minimálně 2 a maximálně 5 partnery z řad MSP v cestovním ruchu. Konsorcia musí být složena z malých a středních podniků cestovního ruchu, které odpovídají kódům NACE uvedeným v části II (strana 4) této výzvy. Koordinátoři projektů (tj. žadatelé) musí mít sídlo v jedné z partnerských zemí programu DIGITOUR (Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Francie, Německo, Itálie, Srbsko, Španělsko); do svého partnerství však mohou zapojit organizace se sídlem v kterémkoli členském státě EU nebo třetí zemi, která se účastní programu COSME. Vybraní žadatelé, malé a střední podniky, si vyberou a uhradí z dotace specifická školení a poradenské služby nabízené poskytovateli technologií uvedenými na platformě DIGITOUR (https://digitour- project.eu/).

 

PROČ

Malé a střední podniky v oblasti cestovního ruchu mají díky této výzvě možnost získat finanční prostředky na realizaci projektů v oblasti inovací a digitalizace.

Je to příležitost pro malé a střední podniky v cestovním ruchu zlepšit své digitální dovednosti a připravenost k digitalizace prostřednictvím školení a individuálních poradenských služeb (cíl voucher 1); jde také o příležitost pro malé a střední podniky v cestovním ruchu podpořit inovativní nápady na digitální řešení zlepšením své nabídky produktů a služeb a jejich řízení, marketing a propagaci novými a udržitelnými způsoby a přizpůsobit se novým výzvám v odvětví cestovního ruchu (cíl voucher 2).

 

JAK

Jak se přihlásit: Formulář žádosti bude k dispozici na těchto internetových stránkách: https://digitour- project.eu/the-project/#vouchers (https://digitour- project.eu/).

Kopii formuláře žádosti najdete v přiloženém dokumentu. Formulář žádosti musí být podepsán oprávněným zástupcem žadatele a zaslán e-mailem na adresu: contact@digitour- project.eu