DIGITOUR

                                                

Posilnenie odvetvia cestovného ruchu v Európe prostredníctvom digitálnych nástrojov a inovácií – DIGITOUR

Dňa 20.12.2021 BizGarden s.r.o. spolu s 10 partnerskými organizáciami, ktoré zastupujú celkovo 8 európskych krajín, uzavreli na základe podpísanej dohody zmluvu o konzorciu, čím súhlasili s účasťou na projekte „Posilnenie odvetvia cestovného ruchu v Európe prostredníctvom digitálnych nástrojov a inovácií – DIGITOUR (101038133)“, financovaný prostredníctvom The Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME), poverenej Európskou komisiou, v rámci programu COSME COS-TOURINN-2020-3-04

Cestovný ruch bol jedným z najviac zasiahnutých sektorov pandémiou COVID-19 na globálnej úrovni od jej začiatku v roku 2020. V súčasnosti čelia malé a stredné podniky v oblasti cestovného ruchu akútnej kríze likvidity so stratami, ktoré dosiahli 85% v prípade hotelov, ako aj cestovných kancelárií a cestovných agentov. Aby MSP zostali nad vodou a zostali konkurencieschopné v nadchádzajúcich rokoch, potrebujú podporu, aby sa prispôsobili novým výzvam a našli nové riešenia pre efektívne a udržateľné riadenie, vývoj nových produktov a služieb je kľúčom k udržateľnosti, marketingu a propagácie svojej ponuky smerom k potrebám cieľových zákazníkov. Digitálne nástroje a technológie by mohli pomôcť MSP v tomto úsilí. Avšak úroveň zručností a vedomostí o takýchto nástrojoch nie je rovnomerne rozdelená medzi európske MSP a dokonca ani v rámci ekosystémov cestovného ruchu.

Projekt DIGITOUR podporí malé a stredné podniky v cestovnom ruchu prostredníctvom dvoch typov poukazov zameraných na rôzne úrovne digitálnej zrelosti. Tieto dva poukazy sú zamerané na dosiahnutie rôznych cieľov:

  • Poukaz na zvyšovanie zručností a budovanie kapacít sa zameriava na jednotlivé MSP, ktoré sú ochotné zvýšiť svoje zručnosti a znalosti o digitálnych nástrojoch a technológiách s cieľom podporiť svoju konkurencieschopnosť a rozšíriť sa. Cieľom je zlepšiť digitálne zručnosti a kapacity MSP v cestovnom ruchu a zvýšiť ich znalosti o digitálnych nástrojoch a technológiách prostredníctvom školení a individuálnej poradenskej podpory.
  • Poukaz na inováciu spolupráce sa zameriava na skupiny MSP, ktoré chcú spolupracovať na inovatívnych projektoch na národnej alebo nadnárodnej úrovni. Cieľom je podporiť inovatívne nápady pre digitálne riešenia zo strany MSP s cieľom zlepšiť ich ponuku produktov a služieb a ich riadenie, marketing a propagáciu novými a udržateľnými spôsobmi, prispôsobiť sa novým výzvam odvetvia cestovného ruchu a podporiť medzisektorové a cezhraničné partnerstvá medzi MSP a zainteresovanými stranami v sektore cestovného ruchu a poskytovateľmi inovatívnych, digitálnych a inteligentných riešení a nových technológií. Prostredníctvom tohto poukazu sa podporia nadnárodné projekty spolupráce medzi MSP.

Obidva poukazy prispejú k dosiahnutiu celkového cieľa projektu, ktorým je udržateľné zvýšenie konkurencieschopnosti a odolnosti malých a stredných podnikov v oblasti cestovného ruchu v Európe, aby sa vyrovnali s novými výzvami v cestovnom ruchu zlepšením ich digitálnych znalostí, podporou inovatívnych udržateľných nápadov a riešení a podporou cezhraničných a medzisektorových partnerstiev.

Konzorcium DIGITOUR zastupujú organizácie z nasledujúcich európskych krajín – Bulharska, Českej republiky, Dánska, Francúzska, Nemecka, Talianska, Srbska a Španielska a poskytuje názorný obraz o panoráme európskeho turizmu od severu na juh, od východu na západ. Niektoré z týchto krajín patria medzi popredné svetové destinácie pre medzinárodné príchody, ako napríklad Francúzsko, Španielsko, Taliansko a Nemecko. Niektoré ďalšie sú rozvíjajúce sa destinácie, ako napríklad východné krajiny. Koordinátorom projektu je Venetian Cluster (Taliansko).

BizGarden s.r.o. je motivovaný na realizáciu projektu a zaväzuje sa k vzájomnej a silnej spolupráci s cieľom dosiahnuť strategické ciele projektu.

Na základe počtu prijatých návrhov, počtu MSP spolupracujúcich na druhom type poukazu a navrhovaného rozpočtu návrhov projektov DIGITOUR očakáva, že poskytne finančnú a nefinančnú podporu minimálne 138 podnikom z 12 krajín. Projekt DIGITOUR počas svojej 26-mesačnej existencie vytvorí prostredie priaznivé pre inovácie a inkluzívne prostredie na vybudovanie a zdokonaľovanie európskych MSP v oblasti cestovného ruchu, aby boli pripravené integrovať inovatívne digitálne nástroje v súlade s ich špecifickými potrebami a vytvárať nové ponuky a obchodné modely s podporou odborníkov.

Viac informácií o časovom pláne projektu, udalostiach a hlavných aktivitách budú čoskoro k dispozícii na oficiálnej webovej stránke projektu a jej kanáloch sociálnych médií. #DIGITOUR