Služby

Podpora projektu výzkumu a technologického vývoje (RTD – Research and Technology Development) je komplexní činnost, jejímž cílem posouzení a zpracování myšlenky obsahující inovativní, nebo výzkumně – vývojový prvek (inovační krok, výzkumný krok).

Zahrnuje vyhodnocení potenciálu záměru a vlastních schopností (znalostních, technologických, finančních apod.) dosáhnout úspěšného výsledku, vyhledání a navázání spolupráce s odpovídajícími partnery a řízení realizace výzkumného projektu s jasně definovanými cíli, milníky, kontrolními mechanizmy.a rozpočtem.

R – Rozvoj a Řízení

Poskytujeme profesionální podporu začínajícím podnikům a záměrům (Start Up) s využitím ověřených metodik a postupů, které nezatěžují nadšeného začínajícího vědce – podnikatele zbytečným balastem při zpracování podnikatelského záměru.

Identifikujeme důležité segmenty záměru a tyto služby pojednáváme v rozsahu aktuálně potřebném. Řídíme se pravidlem, které popisuje to, co je důležité pro začínajícího podnikatel. Tím není podnikatelský záměr popisující budoucnost na 10 až 20 let dopředu, ale spíše deset telefonních čísel zákazníků, kteří si objednají nabízený produkt.

Zavedeným společnostem nabízíme specializované inovační poradenství. Management výzkumných a inovačních projektů má svá specifika a jen málo poradenských společností je na tuto problematiku specializovaných. Používáme zavedené mezinárodní standardy a jsme členem mezinárodní sítě poradenských subjektů, které tento evropský standard vytvořily a dále zdokonalují.

Zpracováváme studie a poskytujeme podporu organizacím, agenturám a institucím, které formují inovační prostředí na evropské, národní i regionální úrovni.

T – Tým a Tréning

Výběr partnerů je v mnoha projektech, a především v těch, které se ucházejí o některou z forem podpory, diferenciačním faktorem rozhodujícícm o úspěchu či neúspěchu.

Náš tým má dostatečné zázemí a kontaktů tuzemských i zahraničních partnerů jak z průmyslové sféry, z akademických kruhů, z oblasti financování a odborníků na ochranu duševního vlastnictví. Jak v privátních projektech, tak v projektech využívajících veřejných zdrojů je správná volba a složení týmu a partnerství předpokladem úspěšné realizace projektu.

Nabízíme také specifický a prakticky orientovaný výcvik v oblasti řízení výzkumu.
Cílem je přizpůsobit výcvik Vašim osobním očekáváním a naplnit potřeby vašeho týmu.

D – Diseminace, motivace a osvěta

Diseminace výsledků výzkumu a vývoje a znalostí a informací o vědecké činnosti a inovátorství zahrnuje všechny aspekty komunikace, marketingu a lobbistické činnosti.

Tato „nevědecká“ část činnosti, která je úspěšný výzkum a inovační aktivity důležitá je často opomíjená. Zahrnujeme sem:

Komunikaci a PR;
Marketingové aktivity;
Technologický transfer;
Lobování a reprezentaci;
Partnerství v projektech EU a diseminaci jejich výsledků;
Podporu a poradenství v oblastech propagace výzkumu a technologického vývoje.