2. výzva pro zapojení do pilotního projektu zavádění servitizace

Představení: projekt THINGS+

THINGS+ je projekt spolufinancovaný z programu INTERREG Central Europe 2014-2020 (2. Výzva). Jeho cílem je zvýšit kapacity inovačního managementu středoevropských podniků a podnikatelů a úspěšně se vyrovnávat s měnícími se tržními podmínkami.

Globální trendy potvrzují, že výrobky v sobě nesou stále vyšší servisní podíl. Přidávání služeb do nabídky společností orientovaných tradičně na výrobky má stále větší význam. Nové inovativní obchodní modely jsou stavěny na systémech produktových služeb. V rámci projektu THINGS+, v souladu s prioritami programu Central Europe, dojde k posílení kompetencí podnikatelů v oblasti vývoje a implementací servisní inovace.

Specifickým cílem THINGS+ je vytvoření systému zavádění servisní inovace v produktově zaměřených výrobních MSP a jeho pilotní ověření. Nový systém pomůže společnostem více se zaměřit na ekonomiku služeb, tvorbu systémů produktových služeb, nabídku mixu výrobků a služeb zákazníkům, případně na nabídku výrobku jako služby (pronájem těžké techniky, účtování za letecké motory přes letové hodiny apod.) a přizpůsobit se uživatelským potřebám.

Pomoc MSP a podnikatelům zavést ve firmách a na trhu nové servisní inovace jim umožní získat konkurenční výhodu a vyrovnávat se s měnícími se tržními podmínkami a rostoucí komoditizací jejich výrobků.

Cíl výzvy

Zveřejněná výzva je zaměřena na podnikatele a podniky splňující definici MSP se sídlem nebo místem podnikání v regionu vymezeném programem Central Europe. V rámci výzvy bude vybráno celkem 50 testovacích podniků, které budou seznámeny s metodiku servisní inovace vyvinutou v rámci projektu THINGS+ a zapojeny do jejího pilotního ověřování.

Vybrané podniky budou zařazeny do tréninkového programu, ve kterém jim THINGS+ poradci předají znalosti a metody zavádění servisní inovací a provedou účastníky konkrétní aplikací získaných znalostí. Během pilotní spolupráce v trvání přibližně 6 měsíců rozvinou vyškolení podnikatelé a/nebo zaměstnanci nové produktové služby a uvedou je na trh.

V rámci pilotního projektu poskytnou THINGS+ experti na míru šitý mentoring všem vybraným podnikům k úspěšné implementaci servitizačních principů. První část aktivit bude věnována návrhu nových produktových služeb a jejich integraci do nabídky. Druhá fáze bude sloužit k zavedení těchto služeb na globálním trhu a ověření jejich akceptace. Zabývat se budeme také udržitelností a konkurenceschopností nabídky ve smyslu dlouhodobého dopadu na obchodní model podniku.

Požadavky na účastníka

Výzva je otevřena pro společnosti splňující tyto požadavky:

  • Uchazeč splňuje definici MSP (malý a střední podnik) dle doporučení Evropské Komise 2003/361
  • Uchazeč má sídlo nebo místo podnikání v programovém region Central Europe
  • Uchazeč určí alespoň dva členy vedení podniku, kteří se zúčastní tréninku a budou pracovat na implementaci pilotní akce po dobu 6 měsíců.
  • Uchazeč má volný limit podpory de-minimis v objemu 1.200 EUR. Služba je poskytována bezplatně, ale bude přiznána uchazeči jako dotace v režimu de-minimis ve výši 1.200 EUR

S ohledem na charakteristiku THINGS+ projektu a metodologii servisní inovace, pilotní projekt je zejména určen středoevropským výrobním podnikům, pro které byla metodologie vyvinuta. Výjimky budou posuzovány případ od případu národními partnery a schvalovány řídícím výborem projektu THINGS+.

Výběr

Společnosti budou vybírány podle pořadí přijatých vyjádření zájmu. Každý z regionálních partnerů projektu navrhne seznam 6 vybraných společností splňujících uvedená kritéria. Žádosti přesahující uvedené počty budou zařazeny do další kolo pilotní implementace s předpokládaným začátkem v lednu 2019 a budou zapsány do seznamu náhradníků.

Řídící výbor THINGS+ schválí finální seznam podniků. S ohledem na specifické síle projektu bude seznam zohledňovat rovnoměrné geografické pokrytí regionu.

Vybrané podniky budou informovány prostřednictvím kontaktní osoby partnera v jejich zemi podnikání, budou vyzvány k podpisu smlouvy a potvrzení prohlášení de-minimis před tím, než budou zařazeny do pilotního programu. Kopie obou dokumentů bude přiložena k výzvě.

Společnosti zapsané do seznamu náhradníků mohou být pozvány k účasti na pilotní akci v případě, že některá z vybraných společností od smlouvy odstoupí.

Jak se zúčastnit

Uchazeči mohou zaslat svou přihlášku (viz. Formulář) elektronicky na adresu j.orava@bizgarden.cz v termínu uvedeném v bodě VI.

Termíny a časový průběh

Výzva je otevřena od 21. 2. 2019 do 25. 3. 2019.

Výsledky budou zveřejněny na stránkách projektu THINGS+ a na stránkách projektových partnerů.

Regionální partner projektu

BizGarden s.r.o. – nezisková výzkumná organizace, která se primárně věnuje netechnickému výzkumu v oblasti definice nových obchodních modelů a hledání nových obchodních příležitostí.

Dlouhodobě se věnujeme poradenství zaměřenému na vědu, výzkum a inovace v soukromých firmách.

Kontaktní osoba:

Jan Orava,
j.orava@bizgarden.cz,
+420 739 027 166