Capacity2Transform – Press Release #1

PREKONANIE ZELENEJ A DIGITÁLNEJ PRIEPASTI: CAPACITY2TRANSFORM HĽADÁ NOVÉ CESTY V STREDNEJ EURÓPE

Vzhľadom na to, že svet sa výrazne orientuje na digitálny a zelený prechod, priemysel a MSP ako prijímatelia technológií čelia jedinečnej výzve nájsť spoločnú reč s poskytovateľmi technológií a prejsť digitálnym a zeleným prechodom.

Prechod je proces a kľúčovou prekážkou digitálnej a zelenej transformácie nie je nedostatok vedomostí o nových technológiách, ale nedostatok znalostí a kompetencií pri zavádzaní transformačného procesu do praxe.

Projekt Capacity2Transform (C2T), podporovaný programom Interreg Central Europe, prichádza s inovatívnym konceptom, v ktorom organizácie na podporu podnikania (BSOs) spolu s organizáciami kultúrneho a kreatívneho priemyslu (CCIs) pôsobia spoločne s cieľom vytvoriť nový model podpory transformácie podnikania netechnologických odvetví so zameraním na ľudí, a nie na technológie ako také.

Capacity2Transform sa zameriava na 11 lokálnych podnikateľských ekosystémov vo všetkých 9 krajinách stredoeurópskeho regiónu, ktoré majú oslovené viaceré priemyselné odvetvia vrátane udržateľných MSP v oblasti turizmu (ST_SMEs).

ZELENO-DIGITÁLNA DILEMA

Tento pokrokový projekt sa zaoberá práve týmto nesúladom prostredníctvom partnerstva 11 uznávaných inštitúcií z celej strednej Európy, ktoré prostredníctvom medzinárodnej podpornej platformy prinesú chýbajúce kompetencie do miestneho podnikateľského prostredia a určených skupín zainteresovaných strán.

Schopnosť transformácie spočíva v medzinárodnom prepojení, analýze lokálnych problémov a medzinárodnom vytvorení konkrétnych riešení pre rôzne prípadové štúdie podnikateľských zámerov. Len spoločne môžeme byť úspešní v digitálnej a zelenej transformácii.

Ako dlhodobé výstupy projektu sú vnímané dve inovatívne platformy: MediaFactory a KnowledgeFactory.

MediaFactory vzniká ako maják digitálnej, zelenej a kreatívnej revolúcie. Táto platforma sa venuje tvorbe a šíreniu obsahu zameraného na zelenú a digitálnu transformáciu. MediaFactory presahuje rámec samotnej tvorby obsahu a zabezpečuje, aby bol výstup – séria odborne kurátorovaných článkov – dostupný pre verejnosť. To podporuje tematické portály zamerané na zelené technológie, digitálnu evolúciu, udržateľný rast a kreatívnu ekonomiku, ktoré môžu toto posolstvo bezplatne rozšíriť medzi širšie publikum.

Na druhej strane, Knowledge Factory slúži ako spojovací článok pre trvalú spoluprácu medzi organizáciami na podporu podnikania (BSO) a výskumnými organizáciami, ktoré investujú do prostredia na podporu podnikania. Jeho úžitok je rôznorodý:

  • Je to priestor na výmenu skúseností z partnerských hodnotení vzdelávacích programov.
  • Archív uchovávajúci výskumné údaje získané zo súborov nástrojov merania.
  • Sprostredkovateľ budúceho výskumu, ktorý integruje tieto poznatky do výstupov projektu.

Pripojením lokálneho podnikateľského prostredia k platforme C2T projekt zabezpečuje, že cieľové sektory nebudú len dobiehať, ale budú udávať tempo v zelenom a digitálnom prechode.

JASNEJŠIA A ZELENŠIA BUDÚCNOSŤ

Podstatou projektu Capacity2Transform nie je len preklenutie medzery v zručnostiach, ale aj zabezpečenie budúcnosti stredoeurópskeho hospodárskeho priestoru. Začlenením udržateľnosti a digitálnych zručností do svojich kľúčových odvetví môže región získať obrovské výhody: konkurencieschopnejšie odvetvia, silnejšie hospodárstvo a ekologickejšiu stopu.

Pre hospodárstvo, pre životné prostredie, pre budúcnosť – Capacity2Transform je svetlom nádeje a dôkazom odolnosti a vízie strednej Európy.

Viac informácií o projekte nájdete na